ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

3.ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์