พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. - คุณณสุดา คล้ายคลึง ประธานชมรมแม่บ้าน สอท. (ภริยา) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนการศึกษาเพื่อการเรียน

🚨 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. - คุณณสุดา คล้ายคลึง ประธานชมรมแม่บ้าน สอท. (ภริยา) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนการศึกษาเพื่อการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง จังหวัดชุมพร


🏫 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนในเขตเมืองหรือเขตชนบท ซึ่งสานต่อพระราชปณิทาน สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ในการสร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง” ซึ่งสอดรับกับบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญ 3 ประการ คือ บทบาทเป็นสถานศึกษา บทบาทเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบทบาทเป็นหน่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน


👮🏻‍♀️โดยมี พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.41 พร้อมคณะ และ คณะทำงานชมรมแม่บ้าน สอท. โดย พ.ต.อ. สุวัฒชัย ศรีทองสุข ผกก.1 บก.อก.บช.สอท., พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก ผกก.ฝอ.บก.สอท.1 และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือ


📌 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บช.สอท.