ค่านิยมหลักองค์กร
(CORE VALUES)

ค่านิยมหลักองค์การได้บูรณาการระหว่างค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยค่านิยมหลัก “CYBER COPS”

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนพันธกิจองค์กรด้วยค่านิยมหลัก
ของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


ประกอบด้วย

Clever

บุคลากรเฉลียวฉลาด

Young Blood

บุคลากรสายเลือดใหม่

Enthusiasm

บุคลากรกระตือรือร้น

Reliability

บุคลากรทำงานเชื่อถือได้

มุ่งสู่ประชาชนผู้รับบริการด้วยค่านิยมหลัก
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนี้

Competency

สมรรถนะ

Overall Fairness

สุจริต เป็นธรรม

People Oriented

มุ่งเน้นประชาชน

Service Mind

จิตบริการ