นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บัญชาการ
(Commissioner’s Policy)การปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของกองบัญชาการ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน กำหนดแนวนโยบาย เรียกว่าเป็น “นโยบาย ๕ ดี” ดังนี้

ภักดี หมายถึง การทำงานด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนปกป้องสถาบันหลักของชาติ

เก่งดี หมายถึง การทำงานทุกด้านและทุกภารกิจต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ

เร็วดี หมายถึง การทำงานด้วยความรวดเร็ว ว่องไว ตอบสนองภาครัฐและประชาชน

สนุกดี หมายถึง การทำงานด้วยความสุขมีความสามัคคีและมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ทำดี หมายถึง การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง