นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บัญชาการ
(Commissioner’s Policy)


1.พิทักษ์ เทิดทูน และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

3.การทำงานแบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน

4. พัฒนาองค์กรทั้งด้านสวัสดิการ กำลังพล และอุปกรณ์ในการทำงาน

5.การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา